ඔබගේ ගීත එවීමට...

ඔබගේ ගීත සියලු විස්තර සමග music@sinhalasindu.lk වෙත email කරන්න. දින කිහිපයක් ඇතුලත ඔබගේ ගීතය වෙබ් අඩවියට ඇතුලත් කෙරෙනු ඇත.

On Facebook
Featured Sites
Sri Lankan Model

Radio 24

Sri Lankan Geeks


© 2017 sinhalasindu.lk

500x500 Top